کاتالوگ
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: فیتوشیمی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته فیتوشیمیحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

شيمي آلي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي آلي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول        88 - 87        رایگـــــــان

نیمسال دوم       88 - 87        رایگـــــــان

نیمسال اول        89 - 88        رایگـــــــان

نیمسال دوم       89 - 88        رایگـــــــان

نیمسال اول       90 -  89

نیمسال دوم      90 -  89

نیمسال دوم      91 -  90 

نیمسال اول      91 -  90

 

شيمي تجزيه پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي تجزيه پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (56%)

نیمسال اول       88 - 87        رایگـــــان

نیمسال دوم      88 - 87          رایگـــــان

نیمسال اول       89 - 88        رایگـــــان       

نیمسال دوم       89 - 88        رایگـــــان      

نیمسال اول       90 - 89        رایگـــــان

نیمسال دوم       90 - 89        رایگـــــان 

نیمسال اول       91 - 90 

نیمسال دوم       91 - 90

نیمسال دوم       93 - 92

نیمسال اول       94 - 93 

 

شيمی معدني پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمی معدني پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال اول       88 - 87        رایگـــــان 

نیمسال دوم      88 - 87        رایگـــــان

نیمسال اول       89 - 88       رایگـــــان

نیمسال اول       91 - 90

نیمسال دوم      91 - 90

 

 شيمي تجزيه 1
اطلاعات بیشتر...


شيمي تجزيه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی
اطلاعات بیشتر...


جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

شیمی آلی 1
اطلاعات بیشتر...


شیمی آلی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

 

شيمي تجزيه دستگاهي
اطلاعات بیشتر...


شيمي تجزيه دستگاهي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

شیمی آلی 2
اطلاعات بیشتر...


شیمی آلی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
اطلاعات بیشتر...


کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89