کاتالوگ

پر بازدیدترین محصولات
filesell
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: فـــــــیـزیـــک (کلیه گرایشها)

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نو.ر رشته فیزیک کلیه گرایش هاحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

الكتروديناميك 1
اطلاعات بیشتر...


الكتروديناميك 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

الكتروديناميك 2
اطلاعات بیشتر...


الكتروديناميك 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

 رياضي فيزيك 3
اطلاعات بیشتر...


رياضي فيزيك 3

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              91- 90         +پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فيزيك حالت جامد پيشرفته 1
اطلاعات بیشتر...


فيزيك حالت جامد پيشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

فيزيك حالت جامد پيشرفته 2
اطلاعات بیشتر...


فيزيك حالت جامد پيشرفته 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90

 

فيزيك محاسباتي 1
اطلاعات بیشتر...


فيزيك محاسباتي 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فيزيك هسته اي پیشرفته 1
اطلاعات بیشتر...


فيزيك هسته اي پیشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول       90 - 89      رایگــان

نیمسال دوم       90 - 89

نیمسال اول       91 - 90

 

فيزيك هسته اي پیشرفته 2
اطلاعات بیشتر...


فيزيك هسته اي پیشرفته 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

مكانيك آماري پيشرفته 1
اطلاعات بیشتر...


مكانيك آماري پيشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

مكانيك آماري پيشرفته 1
اطلاعات بیشتر...


مكانيك آماري پيشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

 

 مكانيك كلاسيك
اطلاعات بیشتر...


مكانيك كلاسيك

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              90- 89

 

مكانيك كوانتومي پيشرفته 1
اطلاعات بیشتر...


مكانيك كوانتومي پيشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (12%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

مكانيك كوانتومي پيشرفته 2
اطلاعات بیشتر...


مكانيك كوانتومي پيشرفته 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (19%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

موضوعات ويژه در زمينه فيزيك هسته اي
اطلاعات بیشتر...


موضوعات ويژه در زمينه فيزيك هسته اي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

 

الکترو مغناطیس 1
اطلاعات بیشتر...


الکترو مغناطیس 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

مکانیک کوانتومی 1
اطلاعات بیشتر...


مکانیک کوانتومی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91