اقلام موجود مرکز درسی دانشجویان

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور
حفظ جزء 30 قرآن کریم ۵۵,۰۰۰ریال
    بخش علوم تربیتی و روانشناسی
        علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
        اصول برنامه ريزي آموزشي ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول مديريت اسلامي ۲۵,۰۰۰ریال
        تئورهاي سازماني مديريت ۳۵,۰۰۰ریال
        رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهای تدريس پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تحقيق در مديريت آموزشي-روش تحقیق پیشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        فلسفه مديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        كاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        مكاتب فلسفي و آراء تربيتي ۴۰,۰۰۰ریال
        کاربرد تئوریها و اصول یادگیری دربرنامه ریزی درسی ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت نیروی انسانی ۲۵,۰۰۰ریال
        نظارت و راهنمایی آموزشی ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول مدیریت آموزشی 1211420 ۲۰,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی ۲۵,۰۰۰ریال
        مقدمات برنامه ریزی آموزشی ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول مدیریت آموزشی 1211024 ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        روشها و فنون تدریس ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول برنامه ریزی درسی ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران ۲۵,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی برنامه ریزی آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
        آماراستنباطي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش دبستاني ۳۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي درسي در دوره راهنمايي ودبیرستان ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي درسي آموزش وپرورش دبستاني ۲۵,۰۰۰ریال
        تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحقيق پيشرفته و کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی ۴۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تدريس پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ،برنامه ریزی درسی ۲۵,۰۰۰ریال
        فنآوري آموزشي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در برنامه ریزی درسی ۳۰,۰۰۰ریال
        مديريت فرآيند آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
        مكاتب فلسفي و آراء تربيتي ۴۰,۰۰۰ریال
        نظريه هاي برنامه ريزي درسي ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول برنامه ريزي درسی ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت فرآیند آموزش ۵,۰۰۰ریال
        روان شنــــاسی عـمـومـی
        انگيزش و هيجان ۳۰,۰۰۰ریال
        پسيكو فیزیولوژي ونوروپسیکولوژی ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي اجتماعي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي رشد پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي سلامت پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي شناختي ۲۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي عمومي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي كودكان استثنايي ۳۵,۰۰۰ریال
        روشهاي آماري پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تحقيق پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        متون تخصصي ۴۰,۰۰۰ریال
        مباحث جديد در آسيب شناسي رواني ۲۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي شخصيت ۲۰,۰۰۰ریال
        نظريه هاي يادگيري ۳۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی بالینی ۱۵,۰۰۰ریال
        بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در روانشناسی ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ۳۰,۰۰۰ریال
        کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه ۱۰,۰۰۰ریال
        تفکر و زبان ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        نظریه ها و کاربرد آزمونهای شناختی ۵,۰۰۰ریال
        روش های نوین یادگیری ۳۰,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
        آمار استنباطي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        آموزش و پرورش تطبيقي ۴۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
        تربيت در نهج البلاغه ۳۰,۰۰۰ریال
        تعليم و تربيت اسلامي ۴۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي تعليم و تربيت پیشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        روش هاي تحقيق پيشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۶۰,۰۰۰ریال
        سير آراي تربيتي در غرب ۳۵,۰۰۰ریال
        نظرات تربيتي ائمه اطهار ۳۵,۰۰۰ریال
        نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي ۵۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۳۵,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        تاریخ آموزش و پرورش درایران و اسلام ۲۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۵,۰۰۰ریال
        علوم کتابداری واطلاع رسانی
        اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي ۱۵,۰۰۰ریال
        چكيده نويسي و نمايه سازي ۲۰,۰۰۰ریال
        ذخيره و بازيابي اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۲۵,۰۰۰ریال
        فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        كتابخانه هاي ديجيتالي ۱۵,۰۰۰ریال
        مباني علم اطلاع رساني ۲۰,۰۰۰ریال
        مديريت مجموعه (منابع چاپی والکترونیکی) ۲۵,۰۰۰ریال
        آمار در کتابداری و اطلاع رسانی ۱۵,۰۰۰ریال
        داده پردازی ۱۵,۰۰۰ریال
        سازمان واداره مراکزمدارک وکتابخانه های تخصصی ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت اطلاعات و دانش ۱۵,۰۰۰ریال
        مرجع شناسی اختصاصی کد 1224052 ۵,۰۰۰ریال
        نظریه و روشهای خدمات مرجع ۱۰,۰۰۰ریال
        مرجع شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        جستجو در منابع اطلاعاتی ۱۰,۰۰۰ریال
        سازماندهی مواد ۱۰,۰۰۰ریال
        فراهم آوری و توسعه مجموعه ۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهای مطالعه مستقل ۵,۰۰۰ریال
        آمـوزش مـحیـط زیــست
        آشنايي با مفاهيم محيط زيست ۱۵,۰۰۰ریال
        آمار استنباطي پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        آموزش براي توسعه پايدار ۳۵,۰۰۰ریال
        آموزش همگاني محيط زيست ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق زيست محيطي ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول مباني اطلاعات سيستم جغرافيايي gis ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول و مفاهيم آموزشهاي محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        اكو لوژي انساني ۱۰,۰۰۰ریال
        تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تدریس ویژه در آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ، آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        سميناري در آموزش محيط زيست ۵,۰۰۰ریال
        شناخت آلودگي محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        قوانين حقوقي و حقوق محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        مباني برنامه ريزي آموزش و مديريت محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        نظريه ها و كاربردهاي آموزش محيط زيست ۱۵,۰۰۰ریال
        اکولوژی عمومی ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشد ۳۰,۰۰۰ریال
        روشها و فنون تدریس ۳۰,۰۰۰ریال
        شناخت محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        مقدمات روش تحقیق ۲۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق پيشرفته در آموزش محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي براي نظام آموزشي و منطبق بر نيازهاي زيست محيط ۱۰,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشی(عمومی)
        آناتومي انسان گرايش عمومي ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه تربیت بدنی ۲۵,۰۰۰ریال
        بیو مکانیک عضلات ۱۵,۰۰۰ریال
        بیو مکانیک ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل آماري ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی و درمانی ۳۰,۰۰۰ریال
        رشد و تکامل حرکتی ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي گرايش عمومي ۲۰,۰۰۰ریال
        فيزيو لوژي ورزشي گرايش عمومي ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        یادگیری حرکتی ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        سمینار ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسانی کد 1215069 ۲۵,۰۰۰ریال
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        دومیدانی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسانی کد 1215002 ۲۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۲۰,۰۰۰ریال
        بیوشیمی (ورزشی) ۲۰,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی ۱۵,۰۰۰ریال
        حرکت شناسی ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        بسکتبال 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی کودک و نوجوان ۵,۰۰۰ریال
        روش های نوین تدریس ۵,۰۰۰ریال
        ژیمناستیک 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی برنامه ریزی آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        مقدمات بیومکانیک ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        یادگیری حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
        والیبال 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        تنیس روی میز 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰ریال
        فوتبال 1 ۵,۰۰۰ریال
        رشد و تکامل حرکتی ۵,۰۰۰ریال
        حقوق ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی ۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و ورزش معلولین ۵,۰۰۰ریال
        بهداشت ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        کمک های اولیه ۵,۰۰۰ریال
        تغذیه ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        تاریخ تربیت بدنی ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت تاسیسات ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشي-حرکات اصلاحی
        آزمون عضلانی ۵,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی پیشرفته ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        آمارپیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی ۵,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی و درمانی ۳۰,۰۰۰ریال
        حرکت درمانی و نوتوانی ۵,۰۰۰ریال
        حرکت شناسی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق گرایش حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی ۵,۰۰۰ریال
        کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی ۱۵,۰۰۰ریال
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        رایانه پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
        رایانه پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        کنترل حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی عملکرد انسان ۱۰,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشي-فیزیولوژی ورزشی
        آناتومی انسانی ۵,۰۰۰ریال
        بیوشیمی (ورزشی) ۲۰,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        تغذیه و ورزش ۵,۰۰۰ریال
        آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1 ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰ریال
        طرح و روشهای تحلیل آماری در علوم تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        طرح و روشهای تحقیق در علوم تجربی ۵,۰۰۰ریال
        علم تمرین ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی کاربردی ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسان 1 ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسان 2 ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی دوران رشد ۵,۰۰۰ریال
        کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰ریال
        دومیدانی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسانی کد 1215002 ۲۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        تغذیه ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
        آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        تئوری های سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل آماري پیشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مدیریت ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی مدیریت ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت اداری مالی ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت اوقات فراغت و روش های تفریحی ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت بازاریابی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        نظارت و ارزشیابی در برنامه ریزی های تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول و مبانی مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی استراتژیک ۱۰,۰۰۰ریال
        آمار زیستی پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        روش های آماری و تحقیق پیشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی کد 1215333 ۱۵,۰۰۰ریال
        سمینار در مدیریت ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه ها و مبانی اوقات فراغت ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه های سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
        تنیس روی میز 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت تاسیسات ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت امنیت در اماکن ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش ۵,۰۰۰ریال
        روش های تحقیق در مدیریت آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        تحقیقات آموزشی
        اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی ۳۵,۰۰۰ریال
        روشهاي تحقيق در علوم تربیتی ۵۰,۰۰۰ریال
        مدیریت فرایند آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق 2 ۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری 1 ۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری 2 ۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        روش های تدریس پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی تحقیقات آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        فلسفه آموزش و پرورش ۵,۰۰۰ریال
        کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی ۵,۰۰۰ریال
    بخش الهیات و علوم اسلامی
        فلسفه و حکمت اسلامی
        حکمت متعالیه 1 ۵,۰۰۰ریال
        زبان خارجه عمومی ۵,۰۰۰ریال
        حکمت مشاء 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        الهیات - فـلسـفه و کلام اسلامی
        حکمت متعالیه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان انگلیسی تخصصی-زبان خارجه ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اشراق 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اشراق 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        فلسفه غرب 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        فلسفه غرب 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه مشا ء 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه مشاء 2-حکمت مشاء 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه ملاصدرا 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        فلسفه ملاصدرا 2 ۴۰,۰۰۰ریال
        فلسفه مــــلاصـــدرا 3 ۱۵,۰۰۰ریال
        مسائل كلامي جديد ۳۵,۰۰۰ریال
        منطق جديد ۴۰,۰۰۰ریال
        منطق قديم ۴۰,۰۰۰ریال
        حکمت مشاء 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        حکمت اشراق 1 ۵,۰۰۰ریال
        مبانی فلسفی علم کلام ۵,۰۰۰ریال
        حکمت متعالیه 4 ۵,۰۰۰ریال
        حکمت متعالیه 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        کلام اسلامی ۱۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق ۲۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220149 ۵,۰۰۰ریال
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
        مبادی فقه و اصول ۱۵,۰۰۰ریال
        حکمت مشاء 2-جبرانی ۱۰,۰۰۰ریال
        علوم بلاغت ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰ریال
        منطق 2 ۵,۰۰۰ریال
        الهیات - علوم قرآن و حدیث
        تاريخ حديث ۴۵,۰۰۰ریال
        تاريخ قرآن ۴۰,۰۰۰ریال
        تفسير قرآن 1 ۴۵,۰۰۰ریال
        تفسير قرآن 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        تفسير قـــــرآن 3 ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تفسيري ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان خارجی ۲۰,۰۰۰ریال
        علوم قرآني 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        علوم قرآني 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        علوم قرآني 3 ۲۵,۰۰۰ریال
        فقه الــــحديث ۴۰,۰۰۰ریال
        مفردات قرآن 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        مفــــردات قــــرآن 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        نقد و بررسي آراي رجالي ۳۵,۰۰۰ریال
        تفسیرموضوعی قرآن کریم 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        تاریخ قرآن 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        جوامع حدیثی ۱۵,۰۰۰ریال
        درایة الحدیث ۲۵,۰۰۰ریال
        علوم بلاغی ۳۵,۰۰۰ریال
        مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
        مبادی فقه و اصول ۱۵,۰۰۰ریال
        شناخت نهج البلاغه 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰ریال
        الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
        آيات الاحكام ۴۵,۰۰۰ریال
        زبان خارجی ۳۵,۰۰۰ریال
        فقه استدلالي 1 ۴۵,۰۰۰ریال
        فقه استدلالي 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        فقه استدلالي 3 ۴۵,۰۰۰ریال
        فقه تطبيقي ۳۰,۰۰۰ریال
        قواعد فقه 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        قواعد فقه 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        مباحث اصول 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        مبــاحث اصــول 2 ۴۰,۰۰۰ریال
        مبــاحث اصــول 3 ۴۰,۰۰۰ریال
        اصول فقه 4 ۳۵,۰۰۰ریال
        فقه 4 ۳۰,۰۰۰ریال
        فقه 5 ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق و ماخذ شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبادي فقه و اصول ۱۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        علوم بلاغی ۳۵,۰۰۰ریال
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
        اخلاق - اخلاق اسلامی
        آشنایي با متون اخلاق اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
        آیات اخلاقي قرآن كريم ۳۵,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامي اجتماعي ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامي فردي ۱۵,۰۰۰ریال
        اخلاق خانواده ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق زمامداري ۲۰,۰۰۰ریال
        اخلاق و عرفان ۲۵,۰۰۰ریال
        انسان شناسي ۳۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي رشد ۲۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی 1220467 ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق در تفكر اسلامي ۳۰,۰۰۰ریال
        كليات فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
        مباني و روشهاي تربيتي دراسلام ۳۰,۰۰۰ریال
        نظام اخلاقي اسلام ۳۰,۰۰۰ریال
        اخلاق پزشکی ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیات فلسفه ۱۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق ۲۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۳۵,۰۰۰ریال
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
        اخلاق - فلسفه اخلاق
        آشنایي با متون اخلاق اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامي ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق خانواده ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق زيست محيطي ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق فنآوري اطلاعات ۵,۰۰۰ریال
        اخلاق مقايسه اي ۲۰,۰۰۰ریال
        انسان شناسي ۳۵,۰۰۰ریال
        تاريخ فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
        دين و اخلاق ۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با متون اخلاقی به زبان انگلیسی ۳۵,۰۰۰ریال
        فرا اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
        كليات فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
        مباني اخلاق جهاني ۳۰,۰۰۰ریال
        نظام اخلاق اسلام ۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي اخلاقي 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي اخلاقي 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        اخلاق پزشکی ۲۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اسلامی 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        متافیزیک عمومی در غرب ۴۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اسلامی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        حـقـــوق بـیـن المــــــــلل
        حقوق بين الملل اسلامي ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل اقتصادي ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل خصوصي ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل محيط زيست ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل هوا و فضا ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت بين الملل ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي بين الملل ۴۵,۰۰۰ریال
        حقوق درياها ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق دريايي ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق ديپلماتيك و كنسولي ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق مخاصمات مسلحانه ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق معاهدات ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        روشهاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي ۳۰,۰۰۰ریال
        سازمانهاي بين المللي ۳۵,۰۰۰ریال
        متون حقوقي به زبان خارجي ۳۰,۰۰۰ریال
        مسئوليت بين المللي ۳۰,۰۰۰ریال
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰ریال
        نظام بين المللي حقوق بشر ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق اساسی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل عمومی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل عمومی 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای عمومی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 3-کلیات و قراردادها ۲۵,۰۰۰ریال
        مقدمه علم حقوق ۳۰,۰۰۰ریال
        تاریخ تحولات بین الملل ۱۰,۰۰۰ریال
        حقوق سازمانهای بین المللی ۵,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل خصوصی 2 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل خصوصی 1 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزا و جرم شناسی
        آئين دادرسي كيفري ۳۵,۰۰۰ریال
        آيين دادرسي مدني ۲۰,۰۰۰ریال
        ادله اثبات دعوي كيفري ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه1 کد 1223128 ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 2 کد 1223129 ۱۵,۰۰۰ریال
        پزشكي قانوني ۴۰,۰۰۰ریال
        پليس علمي و كشف جرائم ۴۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي جنايي ۳۰,۰۰۰ریال
        جرائم ناقص ۲۵,۰۰۰ریال
        جرم شناسي کد 1223107 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي اختصاصي 1 کد 1223179 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي بين الملل ۴۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي عمومي 1 کد 1223106 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي عمومي 2 کد 1223185 ۴۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي جنایي ۲۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه حقوق ۳۵,۰۰۰ریال
        متون حقوقي به زبان خارجه 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        متون حقوقي به زبان خارجه 2 ۴۰,۰۰۰ریال
        متون فقه جزایي 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        متون فقه جزایي2 ۲۰,۰۰۰ریال
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223206 ۱۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی کیفری 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی کیفری 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول فقه 1 کد 1220287 ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 2 کد 1220290 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزای اختصاصی 1 کد 1223034 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223036 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای اختصاصی 3 کد 1223050 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای عمومی 1 کد 1223021 ۳۰,۰۰۰ریال
        جرم شناسی کد 1223033 ۱۰,۰۰۰ریال
        حقوق اساسی 2 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزای عمومی 3 کد 1223028 ۵,۰۰۰ریال
        حـقــــــــوق خـصـــوصـی
        آیين دادرسي مدني ۳۰,۰۰۰ریال
        آيين نگارش آراي قضایي ۳۵,۰۰۰ریال
        اجراي احكام و اسناد ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل خصوصي ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت بين الملل ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق دريايي ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق رقابت تجاري ۴۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدني 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدني 2 کد 1223144 ۲۵,۰۰۰ریال
        داوري هاي بين المللي ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه حقوق ۳۵,۰۰۰ریال
        قواعد فقه ۳۰,۰۰۰ریال
        متون حقوقي به زبان خارجه ۳۰,۰۰۰ریال
        متون فقه 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        متون فقه 2 ۴۰,۰۰۰ریال
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی تطبیقی ۲۰,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی مدنی 3 ۲۵,۰۰۰ریال
        ادله اثبات دعوی ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت 3 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 2 کد 1223027 ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 3 کد 1223032 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 6 کد 1223047 ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت 2 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 1 کد 1223023 ۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی مدنی 1 کد 1223026 ۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی مدنی 2 کد 1223042 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت 1 (اشخاص) ۵,۰۰۰ریال
        تـــــــاریــخ تــشــیـع
        تاريخ اجتماعي شيعه 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        تاريخ زندگاني پيامبر ۳۰,۰۰۰ریال
        تاريخ سياسي شيعه 1 ۵۰,۰۰۰ریال
        تاريخ سياسي شيعه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        تشيع در آثار مستشرقان ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق و ماخذ شناسي ۵۵,۰۰۰ریال
        روش شناس تاريخي ۴۵,۰۰۰ریال
        زبان انگلیسی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان انگلیسی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        سيره ائمه 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        سيره ائمه 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        فرق شيعه ۵۰,۰۰۰ریال
        فلسفه علم تاريخ ۵۵,۰۰۰ریال
        متون كهن عربي ۴۵,۰۰۰ریال
        متون كهن فارسي ۲۰,۰۰۰ریال
        مفهوم و تاريخ پيدايش تشيع ۴۰,۰۰۰ریال
        مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي ۳۰,۰۰۰ریال
        نقد متون تاريخي ۴۵,۰۰۰ریال
        سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام ۲۰,۰۰۰ریال
        علم و آموزش در جهان تشیع ۳۵,۰۰۰ریال
        تاریخ اجتماعی شیعه 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        کلام ۴۰,۰۰۰ریال
        نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)
        تاریخ تمدن ۴۵,۰۰۰ریال
        انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه ۲۵,۰۰۰ریال
        تاثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی ۲۵,۰۰۰ریال
        تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام تا411 ه.ق ۲۵,۰۰۰ریال
        توحید ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان انگليسي ۲۰,۰۰۰ریال
        علوم بلاغي کد 1220326 ۲۵,۰۰۰ریال
        علوم نهج البلاغه 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        علوم نهج البلاغه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        مباني فهم و نقد حديث ۱۵,۰۰۰ریال
        متون ادبی در راستای نهج البلاعه ۲۵,۰۰۰ریال
        معاد ۲۰,۰۰۰ریال
        نبوت و امامت ۲۰,۰۰۰ریال
        نحو كاربردي ۳۵,۰۰۰ریال
        نقد ادبی ۳۰,۰۰۰ریال
        درایة الحدیث ۲۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق درعلوم اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        شناخت نهج البلاغه 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        علوم بلاغی کد 1220080 ۳۵,۰۰۰ریال
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰ریال
        الهیات-ادیان و عرفان
        تاریخ تصوف از قرن هفتم تا عصر حاضر ۱۰,۰۰۰ریال
        اديان ايران پيش از اسلام 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        اديان هند 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        تاريخ فرق اسلامي 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری
        اقتصـــــاد اســــلامـی
        اقتصاد سنجی میانه ۲۰,۰۰۰ریال
        تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان ۱۰,۰۰۰ریال
        توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
        روش شناسی اقتصاد اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد میانه 2- اقتصاد خرد 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        نظام پولی و مالی اسلامی ۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجی ۱۵,۰۰۰ریال
        نظام اقتصادی صدر اسلام ۵,۰۰۰ریال
        حســابـــداری
        اقتصاد مديريت-مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت ۷۰,۰۰۰ریال
        بررسي موارد خاص در حسابداري ۴۵,۰۰۰ریال
        پژوهش عملیاتی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        تئوری حسابداری 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        تئوري حسابداري 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        تحليل آماري ۳۰,۰۰۰ریال
        تصمیم گیری در مسائل مالی ۴۰,۰۰۰ریال
        حسابداري دولتي پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        حسابداري مديريت ۲۵,۰۰۰ریال
        حسابرسي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق و گزارش نويسي ۴۰,۰۰۰ریال
        سيستم اطلاعاتي حسابداري ۲۵,۰۰۰ریال
        سیستم های حسابداری ۳۵,۰۰۰ریال
        مسائل جاري در حسابداري ۳۵,۰۰۰ریال
        مهندسي مالي کد 1214111 ۳۰,۰۰۰ریال
        حسابداری میانه 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 1 ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 3 ۴۵,۰۰۰ریال
        مهندسی مالی کد 1214113 ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول و مبانی مدیریت-اصول سازمان و مدیریت ۴۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق-مبانی روش تحقیق ۳۰,۰۰۰ریال
        مدیریت مالی 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        مدیریت مالی 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۵,۰۰۰ریال
        آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰ریال
        علــــــوم اقـتـصــــادی
        اقتصاد پولي ۱۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد توسعه ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجی کد 1221128 ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد صنعتي ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد كلان ۱۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد منابع ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصادحقوق ۱۰,۰۰۰ریال
        تجارت بین الملل ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق كاربرد بسته هاي نرم افزاري ۲۵,۰۰۰ریال
        رياضيات براي اقتصاد ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي،علوم اقتصادی ۳۰,۰۰۰ریال
        سمینار بانکداری اسلامی ۱۵,۰۰۰ریال
        مباني فقهي اقتصاد اسلام ۳۰,۰۰۰ریال
        موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي ۲۰,۰۰۰ریال
        نظریه بازیها ۱۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد میانه 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجی کد 1221097 ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد مدیریت ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        پول و ارز و بانکداری ۵,۰۰۰ریال
        اصول اقتصاد کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
        نظام اقتصادی صدر اسلام ۵,۰۰۰ریال
        اصول و سازمان مدیریت ۴۰,۰۰۰ریال
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰ریال
        مــــــدیـریـت بازرگـــــــانی
        اقتصاد مديريت ۷۰,۰۰۰ریال
        بازار شناسي و مسايل بازاریابی ۵۰,۰۰۰ریال
        بازارها و نهادهاي مالي ۱۵,۰۰۰ریال
        بازاريابي صنعتي ۳۰,۰۰۰ریال
        بررسی رفتارمصرف كننده ۳۰,۰۰۰ریال
        تئوريهاي مديريت 1 ۵۰,۰۰۰ریال
        تحقيق در عمليات پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        تحقيقات بازاريابي ۳۰,۰۰۰ریال
        تحليل آماري ۲۰,۰۰۰ریال
        حسابداري در مديريت ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق بازرگاني بين الملل ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق كاريردي ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی مدیریت بازرگانی ۵۵,۰۰۰ریال
        سازمانهاي پولي و مالي ۲۵,۰۰۰ریال
        سميناردر مديريت مالي ۲۰,۰۰۰ریال
        سيستم اطلاعاتي مديريت پيشرفته ۶۰,۰۰۰ریال
        مباني سازمان و مديريت ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژيك پيشرفته ۷۵,۰۰۰ریال
        مديريت رفتارسازماني پيشرفته ۴۵,۰۰۰ریال
        مديريت سرمايه گذاريها ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت صادرات و واردات ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت منابع انساني پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        مدیریت مالی 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل سيستم ۲۵,۰۰۰ریال
        بازاریابی بین المللی ۳۰,۰۰۰ریال
        بازار یابی و مدیریت بازار ۳۰,۰۰۰ریال
        تحقیق در عملیات 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۲۵,۰۰۰ریال
        مدیریت مالی 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 1 ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 3 ۴۵,۰۰۰ریال
        آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق-مبانی روش تحقیق ۳۰,۰۰۰ریال
        ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۵,۰۰۰ریال
        اصول سازمان و مدیریت ۴۰,۰۰۰ریال
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰ریال
        مدیـــریـت اجــــرایــی
        ارتباطات بازاريابي ۳۵,۰۰۰ریال
        بازرگاني بين الملل ۵۰,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی استراتژیک ۴۵,۰۰۰ریال
        تحقیقات بازاریابی ۳۰,۰۰۰ریال
        تحليل استراتژي هاي سازمان هاي موفق و ناموفق ۴۵,۰۰۰ریال
        تحليل رفتار و مديريت منابع انساني ۳۵,۰۰۰ریال
        حسابداري مديريت ۵۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در مديريت ۵۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی مدیریت اجرایی ۷۰,۰۰۰ریال
        سازمان هاي پيچيده ديدگاه استراتژيك ۷۵,۰۰۰ریال
        سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ۶۰,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژيك بازاريابي ۳۰,۰۰۰ریال
        مديريت بازاريابي ۵۰,۰۰۰ریال
        مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک ۴۵,۰۰۰ریال
        مديريت تكنولوژي و نوآوري ۴۵,۰۰۰ریال
        مدیریت طرح های توسعه ۵۵,۰۰۰ریال
        مديريت مالي و اقتصاد مديريت ۶۵,۰۰۰ریال
        مسائل جاري مديريت ۵۰,۰۰۰ریال
        مهارت هاي عمومي مديريت ۴۵,۰۰۰ریال
        آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        مباني سازمان و مديريت ۵,۰۰۰ریال
        مــــدیـــریـــت دولــــتی
        بررسی مسائل مديريت دولتی ايران ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزی استراتژيک نيروی انسانی ۲۰,۰۰۰ریال
        بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتی ۵,۰۰۰ریال
        تئوريهای مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        تحقيق در عمليات پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        تحليل آماری ۴۰,۰۰۰ریال
        تصميم گيری در مسائل مالی ۱۵,۰۰۰ریال
        حقوق اساسی سازمانهای دولتی ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۲۰,۰۰۰ریال
        روشهای تحقيق در رفتار سازمانی ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی مدیریت دولتی ۲۵,۰۰۰ریال
        سمينار تحقيقی در مورد مسائل سازمانهای اداری ايران ۲۰,۰۰۰ریال
        سمينار تخصصی در مديريت نيروی انسانی ۳۰,۰۰۰ریال
        سيستم های اطلاعاتی مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        سيستمهای اطلاعاتی استراتژيک ۱۵,۰۰۰ریال
        طراحي و ايجاد سازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات ۲۰,۰۰۰ریال
        فرآيند خط مشی گذاری ۲۵,۰۰۰ریال
        كاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژیک پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        مديريت بهره وری نيروی انساني ۲۵,۰۰۰ریال
        مديريت رفتار سازمانی پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        مديريت منابع انسانی پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        نظامهای اداری تطبيقی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        نظريه و فرآيند تحول سازمان ۲۰,۰۰۰ریال
        نظريه ها و فرايند ارتباطات سازمانی ۱۵,۰۰۰ریال
        نظريه های سيستمی ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مدیریت ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی سازمان و مدیریت ۲۰,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل سیستم ۱۵,۰۰۰ریال
        مــــدیــریـــت MBA
        برنامه ریزی استراتژیک در عمل ۵۰,۰۰۰ریال
        تئوری مدیریت 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        تئوریهای مدیریت 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        تحلیل تطبیقی از استراتژیهای سازمانی موفق وناموفق ۴۵,۰۰۰ریال
        تصمیم گیری کمی برای مدیران ۳۵,۰۰۰ریال
        تفکر و دید استراتژیک ۴۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی MBA ۵۵,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژيك ۳۰,۰۰۰ریال
        مدیریت اسلامی ۷۰,۰۰۰ریال
        مدیریت تحول ۵۵,۰۰۰ریال
        مديريت رفتارسازماني و منابع انساني ۴۰,۰۰۰ریال
        مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۵,۰۰۰ریال
        مديريت مالي و حسابداري ۴۰,۰۰۰ریال
        مديريت نيروي انساني ۵,۰۰۰ریال
        آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مدیریت ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        مدیریت فنــاوری اطلاعــات
        بازاريابي الكترونيكي ۵,۰۰۰ریال
        بازمهندسي فرايندهاي كسب و كار ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ۳۵,۰۰۰ریال
        تئوريهاي مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        تاثير فن آوري اطلاعات بر سازمان و مديريت ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل سيستمهاي ساختار يافته ۲۵,۰۰۰ریال
        تحليل آماري ۴۵,۰۰۰ریال
        جستجو در منابع اطلاعاتي ۱۰,۰۰۰ریال
        داده كاوي و انبار داده ها ۱۰,۰۰۰ریال
        ذخيره و بازيابي اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        روش شناسي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰ریال
        سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان ۲۵,۰۰۰ریال
        سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري ۱۵,۰۰۰ریال
        سيستمهاي مديريت بانك هاي اطلاعاتي ۳۵,۰۰۰ریال
        سيستم هاي معين تصميم گيري و خبره ۳۰,۰۰۰ریال
        فنآوريهاي مديريت دانش ۱۰,۰۰۰ریال
        كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ۳۵,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها ۳۰,۰۰۰ریال
        كاربردفن آوري اطلاعات براي مديران ۱۰,۰۰۰ریال
        مباني سازمان و مديريت ۱۵,۰۰۰ریال
        مدل سازي اطلاعات سازمان ۳۵,۰۰۰ریال
        مديريت امنيت سيستم اطلاعاتي ۲۵,۰۰۰ریال
        مديريت پروژه هاي فنآوري اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت رفتار سازماني پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        مديريت روابط مشتري ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت منابع اطلاعاتي ۴۰,۰۰۰ریال
        مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر ۲۵,۰۰۰ریال
        هوش مصنوعي و منطق فازي ۳۰,۰۰۰ریال
        منطق فازی و هوش مصنوعی ۲۰,۰۰۰ریال
        استراتژی های مدیریت دانش ۱۵,۰۰۰ریال
        دولت الکترونیکی ۲۰,۰۰۰ریال
        سیستم های خبره ۱۵,۰۰۰ریال
        فرایندهای مدیریت دانش ۱۵,۰۰۰ریال
        فناوری اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        کسب و کار الکترونیکی ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی CMMI ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت دانش ۳۰,۰۰۰ریال
        مدیریت دانش درسازمانها ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت زنجیره تامین ۲۵,۰۰۰ریال
        مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی ۲۵,۰۰۰ریال
        آمار ۲۵,۰۰۰ریال
        معماری سازمانی ۱۰,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل سیستم ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رفتار سازمانی ۱۰,۰۰۰ریال
    بخش علوم اجتماعی
        آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
        آب و هوا شناسی توریسم ۵,۰۰۰ریال
        آب و هوا شناسی کشاورزی ۵,۰۰۰ریال
        آب و هوای کواترنر ۱۰,۰۰۰ریال
        تغییر اقلیم و کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در آب و هوا شناسی ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای آب و هوا شناسی دیرینه ۵,۰۰۰ریال
        روشهای پیشرفته آماری در آب و هوا شناسی ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی آب و هوا شناسی سینوپتیک ۱۵,۰۰۰ریال
        هیدرو لوژی پیشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت و برنامه ریزی محیطی ۱۵,۰۰۰ریال
        گرمایش جهانی و پیامد های آن ۵,۰۰۰ریال
        سری های زمانی و روشهای آماری آشکار سازی تغییر ۱۰,۰۰۰ریال
        کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی ۵,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰ریال
        مبانی اقلیم شناسی ۲۰,۰۰۰ریال
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰ریال
        تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
        ايران در عهد قاجاريه با تكيه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت ۲۰,۰۰۰ریال
        بررسي جنبش هاي مردمي يكصد ساله اخير ۲۵,۰۰۰ریال
        تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
        تاريخ معاصر ايران ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان خارجي 1 با تاکید بر نثر متون تاریخی ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان خارجي 2 با تکیه بر نثر ومتون تاریخی ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي ۱۵,۰۰۰ریال
        شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها ۱۵,۰۰۰ریال
        فلسفه تاريخ ۳۵,۰۰۰ریال
        نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز حکومت عباسي ۲۰,۰۰۰ریال
        نقدو بررسي تاريخ ايران از آغاز خلافت عباسي ۳۰,۰۰۰ریال
        نقد و بررسي تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه ۲۰,۰۰۰ریال
        نقدو بررسي تاريخ مغولان تيموريان - تيموريان و حکومتهای محلی ۳۰,۰۰۰ریال
        شناخت روشهای تحقیق در تاریخ ۵,۰۰۰ریال
        کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند ۱۵,۰۰۰ریال
        شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام ۲۰,۰۰۰ریال
        تاریخ اروپا در قرون وسطی ۱۰,۰۰۰ریال
        تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید ۵,۰۰۰ریال
        قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        کلیات و مبانی علم تاریخ ۵,۰۰۰ریال
        مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۵,۰۰۰ریال
        جـــــامعه شنــــاسی
        جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها ۶۰,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی شهری ۱۰,۰۰۰ریال
        بينش هاي جامعه شناسي-1 ۶۰,۰۰۰ریال
        بینش های جامعه شناسی - 2 ۵۰,۰۰۰ریال
        بينش هاي جامعه شناسي 3 ۶۵,۰۰۰ریال
        تامين و رفاه اجتماعي ۱۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي انحرافات اجتماعي (جبرانی) ۵۰,۰۰۰ریال
        توسعه اجتماعی اقتصادی ۸۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی انحرافات و کجروی های اجتماعی ۴۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی ایلات وعشایر ایران ۱۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده ۵۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی جوانان ۸۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي علم و تكنولوژي ۴۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي دين ۱۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی شهری ۵۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي كار و شغل ۵۰,۰۰۰ریال
        جهاني شدن و مسايل توسعه ۲۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی مسائل اجتماعی ۸۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي مسائل آموزش عالي ۴۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي توسعه ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحلیل جمعیت ۳۵,۰۰۰ریال
        تغییرات اجتماعی ۲۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحقيق كيفي در جامعه شناسی ۶۰,۰۰۰ریال
        روشهاي پيشرفته آماري ۵۰,۰۰۰ریال
        روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی ۷۵,۰۰۰ریال
        مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
        توسعه پایدار ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی جامعه شناسی ۶۰,۰۰۰ریال
        فلسفه وروش شناسی اجتماعی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی مردم شناسی ۴۰,۰۰۰ریال
        مسائل اجتماعی نوسازي و فرانوسازي ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2 ۶۰,۰۰۰ریال
        سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی ۱۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی اجتماعی ۴۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی صنعتی ۱۰,۰۰۰ریال
        مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری ۴۰,۰۰۰ریال
        آماردرعلوم اجتماعی ۵۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ۴۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق نظری ۴۵,۰۰۰ریال
        کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ۵۰,۰۰۰ریال
        توسعه اجتماعي -اقتصادي(کارشناسی) ۵۵,۰۰۰ریال
        کتاب جهانی شدن نوشته مالکوم واترز ۴۰,۰۰۰ریال
        فقر و نابرابری های اجتماعی (کارشناسی) ۶۰,۰۰۰ریال
        بررسي مسائل اجتماعي ايران ۳۵,۰۰۰ریال
        جغرافیـــــــــای طبـیـعـی
        اقليم و بحران های محيطي ۲۰,۰۰۰ریال
        اكوسيستم هاي محيطي ۴۰,۰۰۰ریال
        انسان و محيط ۴۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي محيطي ۲۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در جغرافياي طبيعي ۴۵,۰۰۰ریال
        روشهاي اقليم شناسي وتهیه وتفسیر نقشه های اقلیمی ۱۵,۰۰۰ریال
        كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
        كاربرد اقليم در برنامه ريزي محيطي ۲۵,۰۰۰ریال
        كاربرد سيستم اطلاعات جغرافياييGIS در مطالعات محيطي ۱۰,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        متون تخصصي جغرافياي طبيعي ۴۵,۰۰۰ریال
        مكتب هاي جغرافيايي گرايش طبيعي ۵۵,۰۰۰ریال
        ميكرو كليماتولوژي پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        نواحي اقليمي ايران و توان هاي محيطي آنها ۱۵,۰۰۰ریال
        واحدهاي ژئومورفولوژي ايران ۲۰,۰۰۰ریال
        هیدرولوژي آبهاي سطحي ۲۰,۰۰۰ریال
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
        استفاده از كامپيوتر در برنامه ريزي روستايي ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد فضا ۶۰,۰۰۰ریال
        اكوسيستم هاي طبيعي ۵,۰۰۰ریال
        انسان و محیط ۴۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي كشاورزي با تاكيد بر ايران ۲۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي شهري پيشرفته ۵۵,۰۰۰ریال
        ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه روستايي ۵۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق درجغرافيا و برنامه ريزي روستايي ۳۵,۰۰۰ریال
        كاربرد GIS دربرنامه ريزي روستايي ۳۰,۰۰۰ریال
        متون تخصصي جغرافياي روستايي ۵۵,۰۰۰ریال
        مديريت روستايي ۲۰,۰۰۰ریال
        مكتب هاي جغرافيايي گرايش شهري و روستايي ۵۵,۰۰۰ریال
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی ۱۵,۰۰۰ریال
        تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی ۱۵,۰۰۰ریال
        تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحلیل جمعیت ۵,۰۰۰ریال
        مبانی جغرافیای روستایی ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۵,۰۰۰ریال
        مکاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریزی روستایی ۵,۰۰۰ریال
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا و برنامه ریزی شهری
        اصول و روشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي ۴۰,۰۰۰ریال
        اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد شهري پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي شهرهاي جديد ۳۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي كاريري اراضي شهري ۴۰,۰۰۰ریال
        تحليل هاي جمعيتي در برنامه ريزي شهري ۳۰,۰۰۰ریال
        تكنيكهاي پيش بيني در برنامه ريزي شهری ومنطقه ای ۳۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي شهري پيشرفته ۵۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي طبيعي شهر 1 (ژئو مورفولوژي) ۴۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي طبيعي شهر (اقليم = هيدرولوژي) ۲۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در مطالعات شهري منطقه اي ۴۵,۰۰۰ریال
        سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در برنامه ريزي شهري و منطقه اي ۳۵,۰۰۰ریال
        شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران ۳۰,۰۰۰ریال
        متون تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۵۵,۰۰۰ریال
        مكتب هاي جغرافيايي ۵۵,۰۰۰ریال
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰ریال
        سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری ۱۵,۰۰۰ریال
        طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ۱۵,۰۰۰ریال
        مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری ۱۵,۰۰۰ریال
        مطالعات شهری ۱۵,۰۰۰ریال
        مکتبها و نظریه ها در جغرافیا ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحلیل جمعیت ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی جغرافیای شهری ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت عمران ۲۰,۰۰۰ریال
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰ریال
        عــــــلوم سیـــــــاسـی
        افكارسياسي در ايران و جهان اسلام ۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی سیاسی ۱۰,۰۰۰ریال
        روابط خارجي ايران با قدرتهاي بزرگ از1357 تا 1320 ۵,۰۰۰ریال
        روابط متقابل دولتهاي خاور ميانه با توجه به نفوذ قدرتهای بزرگ ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق درعلوم سياسي ۵,۰۰۰ریال
        سمينار انقلاب اسلامي ايران ۵,۰۰۰ریال
        سمينار جنبشهاي اسلامي ۵,۰۰۰ریال
        سمينار مسائل كشورهاي جهان سوم ۵,۰۰۰ریال
        فقه سياسي ۵,۰۰۰ریال
        كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم ۵,۰۰۰ریال
        مسائل استراتژي معاصر ۱۰,۰۰۰ریال
        مسائل خاور ميانه ۵,۰۰۰ریال
        نظريه های مختلف در روابط بين الملل ۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي جديد در علم سياست ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۵,۰۰۰ریال
        كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم ۵,۰۰۰ریال
        مبانی علم سیاست ۱۰,۰۰۰ریال
        مــــــدیـریـت رســـــانه
        آیین نگارش زبان فارسی ۱۵,۰۰۰ریال
        ارتباط جمعي ۱۰,۰۰۰ریال
        ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي ۲۰,۰۰۰ریال
        ارتباطات و توسعهارتباطات و توسعه ۱۰,۰۰۰ریال
        افكارعمومي ۱۰,۰۰۰ریال
        حقوق ارتباطات ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق بين المللي ارتباط جمعي ۲۵,۰۰۰ریال
        روابط بين الملل و نظریه های مختلف آن ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحقيق و ارزشيابي ۲۵,۰۰۰ریال
        سيستمهاي اطلاعات مديريت ۱۰,۰۰۰ریال
        مديريت ارتباط و رفتار سازماني ۵,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژيك ۲۰,۰۰۰ریال
        مديريت اسلامي ۱۰,۰۰۰ریال
        مديريت رسانه 1 ۵,۰۰۰ریال
        مديريت رسانه 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        مديريت عمومي ۱۰,۰۰۰ریال
        نظريه هاي انتقادي در ارتباطات جمعي ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با فرایند تولید پیامهای رادیو وTV ۲۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با کامپیوتر و اینترنت ۱۵,۰۰۰ریال
        بنیادهای علم سیاست ۲۵,۰۰۰ریال
        کاربرد آمار در علوم اجتماعی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی خبر در رادیو و TV ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ اسلام
    بخش ادبیات و زبانهای خارجه
        ادبیات کودک و نوجوان
        انواع ادبی ۱۰,۰۰۰ریال
        آيين نگارش و ويرايش ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۱۵,۰۰۰ریال
        زیبایی شناسی ادبیات کودک و نوجوان ۱۰,۰۰۰ریال
        تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران ۵,۰۰۰ریال
        کودک و ادبیات عامه ۵,۰۰۰ریال
        ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ۱۰,۰۰۰ریال
        کودک و تفکر خلاق ۱۰,۰۰۰ریال
        ادبیات مقاومت
        تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۲۰,۰۰۰ریال
        صرف و نحو عربی ۴۰,۰۰۰ریال
        متون نثر عربی ۳۵,۰۰۰ریال
        متون نظم عربی ۱۰,۰۰۰ریال
        نقد ادبیات داستانی ۲۰,۰۰۰ریال
        مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات مقاومت ایران ۳۰,۰۰۰ریال
        جریان شناسی شعر معاصر ایران ۱۰,۰۰۰ریال
        کلیات نقد ادبی ۱۰,۰۰۰ریال
        نقد ادبی ۱۰,۰۰۰ریال
        سبک شناسی (2) نثر ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
        آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی ۱۰,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل كلام وکاربرد شناسی زبان ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول معنی شناسي ۵,۰۰۰ریال
        اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی ۱۰,۰۰۰ریال
        تاریخ زبان فارسی ۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی زبان ۵,۰۰۰ریال
        زبان خارجه ۱۰,۰۰۰ریال
        ساخت واژه در زبان فارسی ۱۰,۰۰۰ریال
        مفاهیم بنیادی در نحو ۱۰,۰۰۰ریال
        مقدمات زبانشناسي ۷,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی ۷,۰۰۰ریال
        ساخت زبان فارسی ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        آموزش زبان فارسی
        آمار استنباطي ۲۵,۰۰۰ریال
        آواشناسي زبان فارسي ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول معنی شناسي ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي درسي تهيه و تدوين مواد آموزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        تدريس مهارتهاي خواندن و نوشتن ۲۵,۰۰۰ریال
        تشخيص نارسائيهاي خواندن و نوشتن ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي خواندن و نوشتن ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تدريس زبان ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۴۰,۰۰۰ریال
        زمينه كاربردروانشناسي در آموزش زبان فارسي ۴۵,۰۰۰ریال
        كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش زبان فارسي ۲۰,۰۰۰ریال
        كاربرد نظريه اجتماعي در آموزش زبان ۳۰,۰۰۰ریال
        زبانشناسی کاربردی ۵,۰۰۰ریال
        تدریس مهارتهای کلامی ۱۵,۰۰۰ریال
        تفکر و زبان ۲۵,۰۰۰ریال
        مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۳۰,۰۰۰ریال
        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        مقدمات زبانشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        آموزش زبان انگلیسی
        آزمون سازی زبان خارجی ۳۵,۰۰۰ریال
        آواشناسی آموزشی ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و روش تدریس زبان های خارجی ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول و روش تدریس مهارتها ۳۵,۰۰۰ریال
        انگلیسی با اهداف ویژه ۱۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل کلام ۳۰,۰۰۰ریال
        تدریس عملی ۴۰,۰۰۰ریال
        ترجمه متون اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        تهیه و تدوین مطالب درسی ۲۵,۰۰۰ریال
        روان شناسی زبان ۲۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی آموزش زبان ۴۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ۴۰,۰۰۰ریال
        زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا ۴۰,۰۰۰ریال
        سمینار ۲۰,۰۰۰ریال
        مسائل زبان شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
        نگارش پیشرفته کد درس 1212235 ۳۰,۰۰۰ریال
        درآمدي بر ادبيات انگليسي 1 ۵,۰۰۰ریال
        آزمون سازی زبان انگلیسی ۱۵,۰۰۰ریال
        زبانشناسی کاربردی ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تدریس زبان انگلیسی ۱۵,۰۰۰ریال
        CALL ۵,۰۰۰ریال
        نگارش پیشرفته کد درس 1212055 ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و روش تحقيق 2 ۵,۰۰۰ریال
        کلیات زبان شناسی 2 ۵,۰۰۰ریال
        زبــان و ادبیــات عـربـی
        ادبیات داستانی ۱۰,۰۰۰ریال
        ادبيات عرفاني ۲۵,۰۰۰ریال
        متون تخصصی انگلیسی ۱۵,۰۰۰ریال
        شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی ۱۵,۰۰۰ریال
        شعر عربی در دوره عباسی ۱۵,۰۰۰ریال
        مباحث زبان شناسی عربی ۱۵,۰۰۰ریال
        مباحث صرفي و نحوي ۱۵,۰۰۰ریال
        مباحث علوم بلاغی ۲۵,۰۰۰ریال
        نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی ۱۵,۰۰۰ریال
        نثرعربی در دوره عباسی ۱۵,۰۰۰ریال
        نقدادبی و مکاتب نقدی ۱۵,۰۰۰ریال
        انشاء 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        مکالمه 1 ۵,۰۰۰ریال
        نثر دوره معاصر ۱۵,۰۰۰ریال
        شعر دوره معاصر ۵,۰۰۰ریال
        تفاسير ادبي قرآن کريم ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق و سمینار ۵,۰۰۰ریال
        ادبیات تطبیقی ۵,۰۰۰ریال
        زبان و ادبیات انگلیسی
        ادبيات قرن هفده و هجده ۱۰,۰۰۰ریال
        بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان ۱۰,۰۰۰ریال
        دوره تجديد حيات ادبي ۱۰,۰۰۰ریال
        شناخت ادبيات ۱۰,۰۰۰ریال
        مباحث زبان شناسي ۵,۰۰۰ریال
        ادبیات آمریکا ۵,۰۰۰ریال
        داستان بلند ۱۰,۰۰۰ریال
        داستان کوتاه ۵,۰۰۰ریال
        نمایشنامه معاصر انگلیسی ۱۰,۰۰۰ریال
        نقد ادبی ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق ۱۵,۰۰۰ریال
        نقد و بررسی ادبیات فارسی ۱۰,۰۰۰ریال
        ادبیات از دیدگاه زبان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        ادبیات اروپا ۱۰,۰۰۰ریال
        شعر دوره رمانتیک ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان وادبـیـات فـارسـی
        تحقيق در دستور زبان فارسي ۴۵,۰۰۰ریال
        تحقيق درمعاني و بيان ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی خارجی ۶۵,۰۰۰ریال
        عربی 1( صرف و نحو) ۵۵,۰۰۰ریال
        عربی 2 ( نثرعربي) ۶۰,۰۰۰ریال
        عربي 3 ( نظم عربی) ۵۰,۰۰۰ریال
        نثر فارسي 1( تاريخ بيهقي) ۴۵,۰۰۰ریال
        نثر فارسي 2 ( جهانگشا و مرزبان نامه) ۵۰,۰۰۰ریال
        نثر فارسي 3 ( مصباح الهدایه) ۳۵,۰۰۰ریال
        نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشیريه) ۵۰,۰۰۰ریال
        نظم فارسي 1 (شاهنامه) ۶۰,۰۰۰ریال
        نظم فارسي 2 (ناصر خسرو وسنايي) ۴۵,۰۰۰ریال
        نظم فارسي 3 ( خاقاني و نظامي) ۴۰,۰۰۰ریال
        نظم فارسي 4 (مثنوي) ۳۵,۰۰۰ریال
        نقد ادبیات داستانی ۲۰,۰۰۰ریال
        بدیع ۱۵,۰۰۰ریال
        حدیقه سنایی ۱۵,۰۰۰ریال
        دستور زبان فارسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        عروض و قافیه ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیله و دمنه 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        متون نظم 4 - اشعار سنایی ۱۰,۰۰۰ریال
        معانی و بیان 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان شنــاسی همگـــانی
        آواشناسي زبان فارسي ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول معنی شناسي زبان ۲۵,۰۰۰ریال
        تاريخ زبانشناسي ۳۵,۰۰۰ریال
        تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان ۲۰,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي ۲۰,۰۰۰ریال
        تطور زبان فارسي ۲۵,۰۰۰ریال
        تهيه و تدوين مواد آموزشي زبان فارسي ۲۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي زبان ۲۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي زبان ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۴۰,۰۰۰ریال
        زبان شناسي تاريخي و تطبيقي ۱۰,۰۰۰ریال
        ساخت زبان فارسي ۳۰,۰۰۰ریال
        ساخت واژه ۱۵,۰۰۰ریال
        شيوه استدلال نحوي ۱۰,۰۰۰ریال
        گويش شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
        مباني زبانشناسي ۲۵,۰۰۰ریال
        مكاتب زبان شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        نحو (دستورگشتاوري) ۱۵,۰۰۰ریال
        واج شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان شناسي کاربردي ۵,۰۰۰ریال
    بخش علوم پایه
        آمــــــــار ریــــــــاضـی
        احتمال 1 ۵,۰۰۰ریال
        استنباط آماری 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        استنبــــاط آمــــاری 2 ۵,۰۰۰ریال
        آناليز چند متغيره 1 ۵,۰۰۰ریال
        فرایندهای تصادفی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        فرایندهــای تصـــادفی 2 ۵,۰۰۰ریال
        رگرسیون ۱۰,۰۰۰ریال
        مدل هاي خطي 1 ۵,۰۰۰ریال
        سريهاي زماني 2 ۵,۰۰۰ریال
        آنالیز ریاضی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        احتمال و کاربرد آن ۵,۰۰۰ریال
        آمارریاضی - آزمون فرضها ۵,۰۰۰ریال
        آمارریاضی - برآورد یابی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی آنالیز ریاضی ۵,۰۰۰ریال
        چینه شناسی و فسیل شناسی
        ايكنولوژي ۵,۰۰۰ریال
        بيوزوناسيون و مدلهاي بيوستراتيگرافي ۱۰,۰۰۰ریال
        پالینولوژی ۵,۰۰۰ریال
        تحول و اصول فيلوژني ۱۰,۰۰۰ریال
        چينه شناسي ايران ۵,۰۰۰ریال
        رخساره هاي بنتو نيكي ۱۰,۰۰۰ریال
        رخساره هاي پلانكنونيكي ۵,۰۰۰ریال
        فسيل شناسي بي مهرگان ۱۵,۰۰۰ریال
        فسيل شناسي گياهي پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        فسیل شناسی مهره داران ۵,۰۰۰ریال
        ليتوسترايگرافي ۵,۰۰۰ریال
        میکروفاسیس پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        میکروفسیل غیر فرامینفرا ۵,۰۰۰ریال
        ميكروفسيل فرامينفر ا ۵,۰۰۰ریال
        چینه شناسی ۵,۰۰۰ریال
        دیرینه شناسی گیاهی ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        زمین شناسی زیر زمینی ۵,۰۰۰ریال
        ریاضی کاربردی کلیه گرایشها
        آنالیز حقیقی 1 ۵۵,۰۰۰ریال
        آنالیز عددی پیشرفته ۴۵,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی پویا ۵,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه ها ۵,۰۰۰ریال
        بهینه سازی ۵,۰۰۰ریال
        بهینه سازی مدلهای غیر خطی ۱۵,۰۰۰ریال
        تحقیق در عملیات پیشرفته 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        تحقیق در عملیات پیشرفته 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        حل عددی معادلات با مشتقات جزیی ۱۵,۰۰۰ریال
        حل عددی معادلات دیفرانسیلی ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۳۵,۰۰۰ریال
        نظریه کدها ۵,۰۰۰ریال
        نظریه گراف ۳۰,۰۰۰ریال
        بهینه سازی خطی ۵,۰۰۰ریال
        بهینه سازی غیر خطی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی آنالیز عددی ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی جبر ۵,۰۰۰ریال
        توپولو ژی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
        ریاضی محض کلیه گرایشها
        آنالیز تابعی ۱۰,۰۰۰ریال
        آنالیز حقیقی 1 ۵۵,۰۰۰ریال
        آنالیز حقیقی 2 ۵,۰۰۰ریال
        آنالیز مختلط ۱۰,۰۰۰ریال
        توپولوژی جبری 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        توپولــــوژی جبری 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        توپولوژی دیفرانسیل 2 ۵,۰۰۰ریال
        جبرپیشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        جبرجابجایی ۱۵,۰۰۰ریال
        جبرجامع جهانی ۱۵,۰۰۰ریال
        جبرهمولوژیک ۲۵,۰۰۰ریال
        دستگاههای دینامیکی 1 ۵,۰۰۰ریال
        دستگاههــای دینــامیــکی 2 ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۳۰,۰۰۰ریال
        گروه و جبرلی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        گروه های متناهی ۵,۰۰۰ریال
        گروه های نامتناهی ۵,۰۰۰ریال
        مباحثی در منطق ریاضی ۱۵,۰۰۰ریال
        مباحثی در نظریه مجموعه ها ۲۰,۰۰۰ریال
        نظریه عملگرها ۱۵,۰۰۰ریال
        نظریه گراف ۳۰,۰۰۰ریال
        هندسه منيفلد 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        توپولو ژی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی آنالیز ریاضی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی جبر ۵,۰۰۰ریال
        نظریه حلقه و مدول کد 1111441 ۵,۰۰۰ریال
        هندسه دیفرانسیل موضعی ۵,۰۰۰ریال
        آنالیز تابعی کارکردی ۵,۰۰۰ریال
        نظریه حلقه و مدول کد 1111387 ۵,۰۰۰ریال
        زمین شنـاسی اقتصـادی
        اصول اكتشافات ژئوفيزيكي ۱۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تجزيه نمونه هاي معدني ۱۰,۰۰۰ریال
        ژئوترمومتري سيالات درگير ۱۵,۰۰۰ریال
        ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي ۱۰,۰۰۰ریال
        ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي ۱۰,۰۰۰ریال
        کانسارهای آذرین و دگرگونی ۵,۰۰۰ریال
        کانسارهای رسوبی ۵,۰۰۰ریال
        كانه زايي و تكنونيك ۵,۰۰۰ریال
        كانيها و سنگهاي صنعتي ۱۰,۰۰۰ریال
        گوهرشناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        منابع زمين گرمايي ۱۰,۰۰۰ریال
        تخمین وارزیابی ذخائر معدنی ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۵,۰۰۰ریال
        مینرالوگرافی ۵,۰۰۰ریال
        زمین شناسی گرایش آبشناسی
        ئيدرو ژئولوژي ۱۰,۰۰۰ریال
        آبشناسي كاربردي ۱۵,۰۰۰ریال
        آمار و احتمالات ۵,۰۰۰ریال
        تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني ۵,۰۰۰ریال
        رديابها ۵,۰۰۰ریال
        رياضيات تكميلي ۱۵,۰۰۰ریال
        زمين شناسي كواترنر ۵,۰۰۰ریال
        ژئومورفولوژي كارست ۵,۰۰۰ریال
        مدلها ۱۰,۰۰۰ریال
        هواشناسي و اقليم شناسي ۵,۰۰۰ریال
        هيدروليك آبهاي زير زميني ۱۰,۰۰۰ریال
        آبشناسی هیدرولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
        آبهای زیر زمینی ۵,۰۰۰ریال
        آمار و احتمال ۵,۰۰۰ریال
        زمین شناسی ساختاری ۵,۰۰۰ریال
        هیدروژئو شیمی ۵,۰۰۰ریال
        زمین شناسی گرایش پترولوژی
        راديو كريستالوگرافي ۵,۰۰۰ریال
        ماگمانيسم و دگرگوني ايران ۵,۰۰۰ریال
        آتشفشان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        بالزات ها ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        ژئو شیمی پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        ژئوکرنولوژی ۵,۰۰۰ریال
        سنگ شناسي دگرگوني ۱۰,۰۰۰ریال
        زیست شناسی گرایش بیوشیمی
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        آنزيمولوژي ۵۰,۰۰۰ریال
        بيوتكنولوژي ۲۵,۰۰۰ریال
        بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلوئیک ۳۵,۰۰۰ریال
        بيوشيمي غشاء ۶۰,۰۰۰ریال
        بیوشیمی کروماتین ۴۰,۰۰۰ریال
        بيوشيمي هورمونها ۵۰,۰۰۰ریال
        روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك ۳۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ،بیوشیمی ۲۰,۰۰۰ریال
        زیست مولکولی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        کنترل متابولیسم ۶۰,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۴۰,۰۰۰ریال
        ليپيد و قند ۵۰,۰۰۰ریال
        بیو فیزیک ۱۰,۰۰۰ریال
        زیست شناسي مولکولی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        مبانی بیو شیمی ۱۰,۰۰۰ریال
        زیست شناسی سلولی و مولکولی ۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی گرایش علوم جانوری
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        آندو كربنولوژی پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        اندام زایی مهره داران ۱۰,۰۰۰ریال
        تشريح مقايسه اي مهره داران ۱۰,۰۰۰ریال
        جنين شناسي مقايسه ای جانوران ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ، علوم جانوری ۲۰,۰۰۰ریال
        زيست شناسی تكوينی جانوری ۱۰,۰۰۰ریال
        فيزيولوژی تغذيه بيو انرژيک ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112124 ۱۰,۰۰۰ریال
        فيزيولوژی مقايسه ای ۱۵,۰۰۰ریال
        كاريرد كامپيوتر در علوم زيستی ۴۰,۰۰۰ریال
        گونه و گونه زایی ۱۵,۰۰۰ریال
        بیوسیستماتیک جانوری ۱۰,۰۰۰ریال
        تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی ۱۰,۰۰۰ریال
        تنظیم گردش خون ۱۰,۰۰۰ریال
        ژنتیک تکوینی ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی تولید مثل ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی عصب و عضله ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112241 ۱۰,۰۰۰ریال
        بافت شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        جانور شناسی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        جنین شناسی ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 3 ۵,۰۰۰ریال
        توليد مثل و جنسيت ۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        اكولوژي پوششهاي گياهي ۳۰,۰۰۰ریال
        پتريدو فيتها ۳۰,۰۰۰ریال
        تاكسونومي جديد ۲۰,۰۰۰ریال
        جذب و انتقال ۲۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي گياهي ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۲۵,۰۰۰ریال
        فلور ايران ۳۵,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر درعلوم زيستي ۴۰,۰۰۰ریال
        گرده شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        متابوليسم گياهي ۲۵,۰۰۰ریال
        هالوفیتها ۱۵,۰۰۰ریال
        ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي ۲۰,۰۰۰ریال
        بیو لوژی و فیزیو لوژی جلبکها ۱۰,۰۰۰ریال
        رشد و نمو پیشرفته گیاهی ۱۰,۰۰۰ریال
        زیست شناسی تکوینی در گیاهان ۱۰,۰۰۰ریال
        گیاهان دارویی و سمی ۱۰,۰۰۰ریال
        تشریح و مورفولوژی گیاهی ۱۰,۰۰۰ریال
        رشد و نمو گیاهی ۱۰,۰۰۰ریال
        سیستماتیک گیاهی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستماتیک گیاهی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی گیاهی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی گیاهی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        فتوسنتز ۵,۰۰۰ریال
        تکامل ۵,۰۰۰ریال